Välkommen!
Huvudsaken är att vi har roligt!

Integritetspolicy

Ansvar för behandlingen av dina personuppgifter
Laugh A Lot Linedancers 817607-1267 (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för
behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. Vi samlar
endast in de uppgifter du ger oss.


Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Föreningen behandlar dina personuppgifter vid:
 Hantering av medlemskap i föreningen
 Föreningsadministration
 Deltagande i föreningens kursverksamhet
 Ansökan om bidrag
 Sammanställning av statistik och uppföljning
 Utbildningar arrangerade av föreningen
 Rapportering till Studieförbundet Vuxenskolan
 Kontakt med medlem
 Besök på vår hemsida
 Publicering av material på hemsida och sociala medier

Det är frivilligt att vara med i föreningens facebookgrupp.


Vilka delar vi personuppgifter med?
Uppgifterna kommer inte att överlåtas till tredje part om inte verksamheten kräver det.


Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?
Vi följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av
personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår
kommer uppgifterna att raderas.


Vilka rättigheter har du?
Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter.
Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller
missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.
Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering
av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Har du frågor
om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen